Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van AUTO POL of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: mw. W. van de Pol – Moerman
Onderneming: Garagebedrijf AUTO POL
Bezoekadres: Utrechtseweg 16 3927 AV Renswoude Nederland
E-mail: info@auto-pol.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 318 573 275
KvK-nummer: 58738142

AUTO POL is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. AUTO POL is verantwoordelijke in de zin van de AVG. AUTO POL is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens AUTO POL, waaronder www.auto-pol.nl en www.autopol.nl.

AUTO POL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door AUTO POL opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door AUTO POL. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor AUTO POL om de overeenkomst uit te voeren.

AUTO POL gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt AUTO POL altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door AUTO POL worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt AUTO POL altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@auto-pol.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan AUTO POL gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor AUTO POL, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@auto-pol.nl.

Het staat AUTO POL vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van AUTO POL ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van AUTO POL. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van AUTO POL. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van AUTO POL.

whatsapp link naar AutoPol